Znajte da će stanovnici Džehennema imati četiri želje:

Allahu dragi, učini da naša najbolja djela budu završna djela na dunjaluku, učini da naš najsretniji dan bude, dan susreta s Tobom, i sačuvaj nas patnje u Džehennemu!

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić
U Kur’anu se spominju četiri želje koje će poželjeti stanovnici Džehennema. One su spomenute u sljedećim ajetima:
Prva želja
”Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili.”
”Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!” – reći će On. Kad su neki robovi Moji govorili: ‘Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji!’ – vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravili i uvijek ste ih ismijavali.” (El-Mu’minun, 107.-110.)

Druga želja
”Oni će dozivati: ”O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!” – a On će reći: ”Vi ćete tu vječno ostati!” (Ez-Zuhruf, 77.)

Treća želja
”I oni koji će u vatri biti govorit će stražarima džehennemskim: ”Zamolite Gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublaži!”
”A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili?” – upitat će oni. – ”Jesu!” – odgovorit će. – ”Molite onda vi!” – reći će oni. Ali će molba onih koji nisu vjerovali uzaludna biti.” (El-Mu’min, 49-50.)

Četvrta želja
”I stanovnici vatre dozivat će stanovnike Dženneta: ”Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario!” – a oni će reći: ”Allah je to dvoje nevjernicima zabranio.” (El-A’raf, 50.)
Ah, pustih li želja i nadanja!

Allahu dragi, učini da naša najbolja djela budu završna djela na dunjaluku, učini da naš najsretniji dan bude, dan susreta s Tobom, i sačuvaj nas patnje u Džehennemu!

Saff

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

UdaracMeleka

Došao je melek i udario me, a tada je vatra počela da izbija iz mog stidnog mjesta i iz mojih usta

Sada okusi kaznu, onaj čovjek ti sad ne može pomoći! Duže vrijeme istraživao sam pitanje …

error: Oo !!