Naša koža govori… Slavljen neka je Allah, i koža će govoriti na Sudnjem danu

Dokaz da su riječi o koži koja će govoriti na Dan proživljenja ISTINITE

U ovom istraživanju prikazat ćemo određena medicinska otkrića kako bismo dokazali da su Božije riječi o koži koja će govoriti na Dan proživljenja istinite. ….

U jednom od veličanstvenih kur’anskih ajeta, koji svjedoče da su Božije riječi istinite, Allah, džellešanuhu., kaže za Sebe:

”(…) a čije su riječi od Allahovih istinitije!” (An-Nisa,122).

Svakodnevno dolazi do mnogih znanstvenih otkrića, a mi nalazimo mnoštvo znakova u Kur’anu vezanih za te pronalaske, koje bi trebalo uzeti kao indikator koji upućuje na to da je Kur’an Objava od Boga, Slavljen i Uzvišen neka je On. Jedan od tih ajeta je i onaj koji govori o događaju na Dan proživljenja kada će skeptici u Boga biti izloženi vatri, koja će posvjedočiti protiv njih da su bili lažovi na ovom svijetu. Allah džellešanuhu., kaže o njima:

‘‘A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, – oni prvi biće zadržani, da bi ih sustigli ostali, – i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svjedočiće protiv njih o onome što su radili.”Zašto svjedočite protiv nas!” – upitaće oni kože svoje. – “Allah, koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas”, – odgovoriće. – “On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili.” (Fussilat, 19-21).

Ovdje moramo postaviti izvjesna pitanja u vezi ovog ajeta. Kako naš sluh, vid i koža može progovoriti i razgovarati? I zašto je to Bog, dž.š., spomenuo u Njegovoj Časnoj Knjizi? Stoga, moramo prostudirati ovaj ajet sa znanstvenog stajališta, kako bismo povećali naše vjerovanje i da bismo bili pripadnici sljedeće skupine:

”Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove (ajeti Kur’ana) kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.” (Al-Anfal, 2)

Čudo u koži

Koža je vanjski pokrivač tijela. Kod ljudi, to je najveći organ tjelesnog pokrivača (integumentum commune)[1], koji se sastoji od višestrukih slojeva. Ona štiti mišiće, kosti, ligamente i unutrašnje organe koji se nalaze ispod nje. Ljudska koža nije zaštićena krznom. U stvari, gotovo sva ljudska koža je prekrivena folikulima dlake[2]. Budući da se sučeljava s okolinom, koža igra ključnu ulogu u zaštiti tijela od patogena[3]i prekomjernog gubitka vode.

Njezine ostale funkcije su izolacija, regulacija temperature, senzorna identifikacija i sinteza vitamina D.Kod ljudi, pigmentacija kože varira od jedne do druge populacije, a tip kože može se kretati od suhe do masne. Koža je u stalnom pokretu, u prosjeku svake minute mijenja se oko 40.000 ćelija kože, a svakih mjesec dana sve ćelije kože budu zamijenjene, tako se naša koža mijenja jednom mjesečno, a da i ne osjetimo. 95% ćelija kože ima jednu misiju, a to je ćelijsko obnavljanje (podmlađivanje), a 5% ih je tu da oboji kožu proizvodeći melanin[4], koji daje koži boju.

Memorija kože

Dugi niz godina znanstvenici su pokušavali otkriti tajne memorije i proučavali su kožu tragajući za mjestom pohrane memorije i informacija. Oni znaju da postoji pohranjena genetska memorija u ljudskoj DNK. Stoga, koji su najnoviji znanstveni nalazi u vezi ove memorije? Sredinom 2007. godine [1] časopis ”Neuroscience” je objavio rezultate novijeg znanstvenog istraživanja. U tom istraživanju naučnici su pronašli da ćelija sadrži određene molekule, nazvane CaMKII, koje su odgovorne za čuvanje memorije.

Kada su znanstvenici oslabili te molekule kod miša, njegova je memorija odmah bila izbrisana, a kada je postala ponovo spremna za pohranu, vraćena mu je sposobnost pamćenja. To je istovjetan proces kao kod tvrdog diska u računaru. Ova memorija se najvjerovatnije nalazi u ćelijama svih organizama. Znanstvenici vjeruju da postoji memorija srca, ćelija i kože [2]. Otkrića ove vrste su veoma važna u liječenju hronične boli. Moždane ćelije čuvajubolna sjećanja, zbog toga bi razrješenje tajne memorije moglo pomoći uklanjanju bolnih informacija prisutnih u ovim ćelijama.

Nova studija [3] pokazuje da se ćelije kože mogu zaštititi od bakterija i da intenzivno korištenje mobitela može izazvati razvoj određenih bakterija na površini kože, a to ovisi i o ljudskom imunitetu. Uzrok tome je to što koža ima ključnu ulogu u pohrani informacija i događaja, a kontinuiranim korištenjem mobitela u blizini naše kože uzrokujemo konfuziju kod tih ćelija zbog elektromagnetnog polja tih telefona.

Liječenje upotrebom ćelija kože

Danas se znanstvenici pokušavaju okoristiti ćelijama kože izvađenim iz embrija (matične ćelije). Oni vjeruju da te ćelije imaju čudotvoran učinak u liječenju opeklina. Te ćelije još nisu pohranile bilo kakve informacije, prema tome čiste su i mogu se koristiti za svakoga ko pati usljed opekotina kože [4]. Također, znanstvenici pokušavaju ostvariti korist od embrionalnih ćelija u ranim fazama, pošto su pronašli da je to izvor za tretman mnogih bolesti [5].

Istraživači pokušavaju modificirati DNK ćelija kože da bi izbrisali njihovu memoriju pripravljajući ih tako za implantaciju, a, isto tako, da bi se izbjegao karcinom [6]. Danas znanstvenici kloniraju miševe iz ćelija kože, pošto su ove ćelije u stanju zadržati veliku količinu dugotrajne memorije. Otkrili su da ćelije kože kod ženke pohranjuju više informacija nego ćelije kože mužjaka [7]. Sada znanstvenici pokušavaju iskoristiti ćelije kože za liječenje djece koja su oboljela od raka pomoću genetički modificiranih ćelija kože. Takve ćelije imaju veliki učinak u liječenju raka, poboljšanju imuniteta i u zaustavljanju napredovanja bolesti [8].

Jezik kože

Znanstvenici potvrđuju da postoji zvuk kože, ali mi ga ne razumijemo! Kada je Kur’an objavljen, nije postojala nikakva informacija u vezi ovog nedavnog otkrića.

Duboko unutar ćelija naše kože postoje zapisi koji su slični kompjuterskim snimcima, koji zadržavaju informacije i događaje koji se zbivaju oko kože. Ovi zapisi čuvaju zvukove vezane za ove događaje. Dr. Clark Otli koji je nadzirao stotine operacija implantacije kože kaže: ”Koža ima dugotrajno pamćenje, ona nikad ne zaboravlja!”. Dr. Otli je uvidio da je više od 70% ljudi, koji su bili podvrgnuti operaciji implantacije kože, oboljelo od raka kože u kratkom periodu nakon implantacije [10]. Ovo je ozbiljan problem i medicina nema lijeka za to.

Znanstvenici kažu da koža ima svoju ekskluzivnost jer se smatra skladištem za informacije i kada vršimo prijenos kože sa jedne osobe na drugu, mi, ustvari, ne prenosimo isključivo fizičku kožu već, također, prenosimo informacije i pohranjene događaje. Usljed toga može doći do neke vrste konfuzije u tijelu, tako da ono odbije novu kožu. Međutim, kao muslimani, moramo iznijeti jedan savjet, a to je da bi ljudi, prije implantacijskog zahvata, morali proučiti određene kur’anske ajete na kožu kako bi je to pročistilo i reprogramiralo.

Sve govori

Nedavno su znanstvenici spoznali da svaka stvar u svemiru ima svoju zvučnu frekvenciju koja se zove prirodna rezonanca (natural resonance) i da svaka stvar u svemiru počinje reagirati i zatrese se kada je izložena zvuku s frekvencijom koja je jednaka vlastitoj. Dakle, zvuk utječe na ljude, objekte i životinje. I zahvaljujući veoma visokom stepenu razvoja uređaja za mjerenje zvučne frekvencije, znanstvenici su ustanovili da svaka stvar u svemiru emitira neku zvučnu frekvenciju.

Također, svemir je emitirao zvukove tokom njegovog stvaranja, prema onome što su NASA-ini znanstvenici otkrili, a, isto tako, crne rupe prenose zvučne frekvencije. Botaničari su otkrili da su biljke pod utjecajem zvukova i da ih prenose. Također, svi insekti imaju vlastite zvučne frekvencije, čak i ćelije srca imaju svoje posebne frekvencije zvuka. Svaka stvar u svemiru govori.

U čemu je nadnaravnost?

1. Možemo reći da sve ono što vidimo na površini naše kože jesu mrtve ćelije, a Kur’an nas savjetuje da održavamo ćelije naše kože aktivnim učeći i slušajući Kur’an. Allah, džellešanuhu., kaže:

”Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu (Kur’an), čije se pouke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje (kada uče ili slušaju Kur’an), a kada se spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju.” (Az-Zumar, 23)

2. Ćelije kože se obnavljaju i mijenjaju kontinuirano, Allah, džellešanuhu., kaže ljudima koji poriču Njegovo postojanje da će se suočiti sa neprestanom patnjom jer će njihove kože biti mijenjane kontinuirano. Allah, džellešanuhu, kaže:

”One koji nevjeruju u dokaze Naše (argumente, ajete, pouke, znakove, Objavu, itd.) Mi će mo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenićemo ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista silan i mudar.” (An-Nisa, 56).

Svaki put kada njihove kože izgore, njihov osjećaj za bol biće uništen, sve dok Allah, džellešanuhu., ne zamijeni njihovu staru kožu s novom, da bi patnja ponovo otpočela. Zauvijek.

3. Znanstvenici kažu da su ćelije kože pod utjecajem zvučnih frekvencija, tako da se koža može naježiti kad ljudi primaju dobre ili loše vijesti. O tome Allah, džellešanuhu., kaže:

”Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju, zbog koji podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada se spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji On ukazuje onome kome On hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na pravi put neće moći uputiti.” (Az-Zumar, 23).

Ovaj ajet potvrđuje da su ćelije kože vjernika pod utjecajem kur’anskog zvuka, ali na nevjernika taj isti zvuk ne djeluje. Zašto? Zato što su ćelije nevjernika nagomilavale ateizam i licemjerje dugo vremena, tako da je postalo nemoguće da odgovore na zvuk vjerovanja.

4. Sve ćelije u našem tijelu imaju sposobnost memoriranja, posebno sluh i vid, pa će, prema tome, oboje svjedočiti protiv nas. Na Dan proživljenja čovjek će pitati vlastitu kožu riječima: ”Zašto svjedočite protiv nas?”. Njihove kože će odgovoriti: “Allah, koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas”. Ovdje imamo još jedno čudo. Riječ je o tome da će svaka stvar progovoriti.

5. Svaka stvar ima svoju posebnu zvučnu frekvenciju [11].Allah, džellešanuhu:

”Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. – On je doista blag i mnogo prašta.” (Al-Isra, 44).

Na Dan proživljenja čovjek će biti u stanju čuti sve te zvukove. Također, slušaće svoju kožu kako kazuje Bogu, Allah, džellešanuhu., o svim počinjenim grijesima i pogreškama.

Na kraju

Moramo imati taj prizor pred očima, kada naša koža svjedoči protiv nas, i, isto tako, moramo znati da jeAllah, džellešanuhu., upotrijebio kožu na ovom svijetu da bi nam služila i da nas štiti, ali, na drugom svijetu, ona će biti naš neprijatelj, kada bude govorila Allahu o našim dobrim i lošim djelima. Molimo Allaha džellešanuhu., da svaki trenutak u našem životu bude proveden u poslušnosti Njemu. I moramo pažljivo razmotriti sljedeće ajete i čuvati ih u svojim srcima.Allah, džellešanuhu kaže:

”A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, – oni prvi biće zadržani, da bi ih sustigli ostali, – i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svedočiće protivnjih o onome što su radili. “Zašto svjedočite protiv nas!” – upitaće oni kože svoje. – “Allah, koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas”, – odgovoriće. – “On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili.” (Fussilat,19-21)

POSLAO U PRILOG:

BRAT SUAD MACIC / Akos.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Sramote Sudnji Dan

Ako želiš da ti Uzvišeni Allah pokrije sramote na Sudnjem danu, onda se drži ovih uputstava:

Ovo su djela koja te vode do uzvišenog stepena – da te Allah ne osramoti …

error: Oo !!