KAKO TO DA IMA LJUDI KOJI SU PREVRŠILI SVAKU MJERU ZLA A ALLAH IM JE DAO DA UŽIVAJU?

Postepeno približavanje kazni

Neko će se zapitati: “Kako to da vidimo ljude koji su prevršili svaku mjeru zla, čine razdor na Zemlji, nasilje, ubijaju i tlače, jedu kamatu, a pored toga oni žive u raskošu, njima kao da ne dolazi smrtni čas, uživaju u blagodatima i u blagostanju?”

Na takvo pitanje odgovaramo riječima da su takvi ljudi propali i da im je Allah, ‘azze ve dželle, dao da uživaju u blagodatima kako bi ih više zavarao, a da oni to ne osjete.

Kaže Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Zaista Allah daje nasilniku dobro, a kada mu da kaznu, tada ga ne pušta.” Zatim je proučio ajet: “Eto, tako Gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjavanje Njegovo je zaista bolno i strašno.” (Kur’an, 11/102)

Allah, džele šanuhu, odgađa kaznu, ali je ne zanemaruje.

Na postepeno približavanje kazni (istidradž – tj. kada god rob učini grijeh, Allah mu daje blagodat i to ga udalji od pokajanja nakon čega slijedi kazna, a on je u najvećoj nemarnosti) ukazuje Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, riječima: “Kada vidiš da Allah, ‘azze ve dželle, daje robu ono što voli od dunjaluka, a nepokoran Mu je, to je postepeno približavanje kazni”, zatim je proučio riječi Uzvišenoga, Silnoga:

“I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bi ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili. I zameo bi se trag narodu koji je činio zlo i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!” (Kur’an, 6/44,45)

Neki naši prethodnici kažu: “Kada vidiš da ti Allah daje blagodati jednu za drugom, a ti si uporan u griješenju, boj se, jer je to postepeno približavanje kazni kojom te On, ‘azze ve dželle, zavarava.”

Kaže Allah, ‘azze ve dželle:

“A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju, i vrata kuća njihovih, i divane na kojima se odmaraju, i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovom svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga bit će za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili.” (Kur’an, 43/33-35)

Na one koji su ostavljeni u nemarnosti Allah, ‘azze ve dželle, ukazuje riječima:

“Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: ‘Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!’ A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: ‘Gospodar moj me je napustio!’” (Kur’an, 89/15,16)

Ovaj ajet nam ukazuje da ne znači da Allah, ‘azze ve dželle, ukazaje počast svakom onome koga obaspe blagodatima, niti da napušta svakog onoga kome uskrati te blagodati. To znači da Allah, dželle šanuhu, iskušava prvog sa blagodatima, a drugom ukazuje počast stavljajući ga na kušnju.

Utječemo se Allahu, dželle šanuhu, od postepenog približavanja kazni, jer je to kušnja i propast koja dovodi do zablude.

Zato, neka nikoga ne zavaravaju blagodati koje posjeduju silnici, jer je to bolna kazna, a Allah, ‘azze ve dželle, nije nemaran, ali većina ljudi to ne zna.

Iz knjige Islamske teme

Priprema i naslov: Menhedž

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Poučna priča o ženi koja je “ugostila” tri nepoznata gosta

Jedna žena je pred svojom kućom ugledala tri nepoznata musafira, pa im je rekla: „Vidim …

error: Oo !!