Ovo su stanja osoba u času kada ugledaju Meleka smrti, kada melek smrti odvaja dušu od tijela:

Način rastajanja i odlaska duše iz tijela:

U Kur’anu je navedeno i opisano stanje vjernika u času odvajanja duše od tijela, a o tome nas je obavijestio i plemeniti Poslanik Muhammed, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, a on ne govori po hiru svome. Allah Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja):

“Vjernicima meleki dođu u lijepom izgledu i obraduju ih lijepim vijestima.”

Allah Uzvišeni kaže:

“Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, radujte se Džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete. Bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je Milostiv.”‘ (Prijevod značenja – Fussilat, 30-32)

A nevjernicima i pokvarenjacima će govoriti obrnuto:

“A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: ‘Iskusite ptanju u ognju. To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima Svojim!”‘ (Prijevod značenja – Al-Anfal, 50-51)

Istina, ovaj ajet je objavljen povodom nevjernika koji su učestovali u bitci na Bedru. Ali, Ibn Kesir u svome tefsiru kaže da su ove Allahove, dželle šanuhu, riječi opšteg značenja i da se odnose na sve nevjernike. U prilog ovome ima dosta dokaza.

Mnogo je ajeta koji govore o načinu odlaska duše iz tijela, kod vjernika na blag i lijep način, a kod nevjernika oštro i grubo. O ovome govore brojni hadisi. U hadisu koji se prenosi od Bera’e b. Aziba šire se objašnjava ova tema, a govori i o životu poslije smrti (u Berzahu), a to je faza između zemaljske smrti i proživljenja.

Obratimo pažnju na stanje kod vjernika i nevjernika u fazi života u Berzehu. Prva stanica ka Ahiretu jeste kabur, grob. Bera’e b. Azib prenosi hadis:

“Izišli smo sa Vjerovjesnikom, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, da klanjamo dženazu nekom čovjeku, od ensarija. Približili smo se kaburu, pa pošto je tijelo spušteno u mezar, Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, je sjeo pored njega, okrenuši se u pravcu Kible, a i mi smo posjedali oko njega. Bili smo mirni kao da nam je na glavama ptica. U svojoj ruci je imao štap s kojim je kuckao po zemlji. Ponekad bi gledao u nebo, a zatim u zemlju, svoj pogled je dizao prema gore i spuštao. Zatim reče: “Utječite se Allahu od kaburskih kazni”. To je rekao dva ili tri puta, a zatim je izgovorio tri puta: “Moj Allahu, ja se utječem Tebi od kaburskih kazni i iskušenja”, I dodao: “Zaista vjernik, rob Allahov kad napušta ovaj svijet i ide na budući, dođu mu meleki sa visine, bijela izgleda u sjaju kao Sunce, sa sobom nose džennetsku odjeću i džennetski miris. Približe mu se tako da ih može vidjeti. Zatim dođe melek smrti i sjedne pored njegove glave, pa kaže: “O dobra dušo”, a u drugoj verziji “o smirena dušo, idi oprostu svoga Gospodara i Njegovom zadovoljstvu”. Duša zatim napušta svoje tijelo poput kapljice koja klizi sa svoga mjesta. Zatim je prihvataju”, a u drugoj predaji “pa kad duša napusti tijelo blagosiljaju ga meleki svi, na nebu i na zemlji. Potom mu se otvaraju nebeska vrata i svi čuvari tih vrata mole se Allahu za njegovu dušu. Meleki je prihvataju ne odvajaju se od nje ni jednog trena, sve dok je ne postave u haljine (kafine) i miris.”‘ O tome govore slijedeće Allahove riječi:

“A kad nekom od vas smrt dođe izaslanici Naši mu bez oklijevanja dušu uzimaju”. (Prijevod značenja – En-Am, 61)

“Od nje se proširi najlješi miris kakvog na Zemlji nema, potom se, noseći je, penju u visine. Kad prođu pored grupe meleka svi upitaju: “Čija je ovo plemenita duša?” A meleki odgovaraju: “To je taj i taj”, I tad spomenu njegovo najljepše ime s kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne pređu zemaljsko nebo, i zatraže dozvolu za prolazak, pošto im se dozvoli idu dalje prema nebu koje slijedi. Tako biva sve dok ne dođu do sedmog neba.

Allah Uzvišeni tada kaže:

“Pišite Moga roba u knjigu velikana. Uistinu, knjiga čestitih je u Ilijjunu, a znaš li ti šta je Ilijjun?” (Prijevod značenja – Mutaffifun, 18-19). I on bude upisan u knjigu velikana, a potom im se naredi: “Vratite mog roba na zemlju jer Ja sam ljude stvorio od zemlje, u nju će ih ponovo vratiti, a iz nje će biti proživljeni i drugi put”. Zatim se njegova duša vrati u tijelo i tada čuje odjeke obuće svojih drugova kako napuštaju mezarje. Tada mu dođu dva snažna meleka koji ga počnu ispitivati: “Ko ti je Gospodar” A on će odgovirti: “Moj Gospodar je Allah”. Koja je tvoja vjera?” – oni će ponovo pitati, a on će reći: “Moja vjera je islam”, “a ko je onaj čovjek koji je vama poslan?” – upitat će oni a on će reći: “On je Allahov Poslanik”.

Njihov dalji razgovor će teći na slijedeći način: “Kakvo ti je djelo?” On će odgovoriti: “Čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u ono što tamo piše”. Zatim će ga stegnuti i ponovo pitati: “Ko ti je Gospodar? Koje si vjere? Ko ti je Poslanik? – I ovo će biti poslijednje kabursko iskušenje s koji će biti izložen vjernik.

A nevjernik (u drugom hadisu se kaže griješnik), kada napušta ovaj svijet i putuje za budući, dođu mu sa neba meleki, grubi i strašni, crnog izgleda, sa sobom nose platno od kostrijeti. Približe mu se tako da ih može vidjeti. A zatim će doći melek smrti i sjesti kod njegove glave i reći: “O prljava dušo izlazi, idi, Allah je srdit na tebe i ljut”. Zatim će njegova duša napustiti tijelo uz veliku muku, kao što se vruć ožeg vadi iz vlažne vune, kidajuće vene i živce, proklinju ga meleki i stanovnici neba. Njemu se zatvaraju nebeska vrata, a čuvari tih vrata mole Allaha, dželle šanuhu, da im ne šalje takvu dušu. Zatim je prihvataju ona dva meleka u svoje ruke i ne puštaju je nijednog trena, sve dok je ne postave na platno od kostrijeti. Tada se osjeti smrad kakvog nema na zemlji, i zatim se dižu u visine. Kada prođu pored grupe meleka svaka od njih upita: “Kakva li je ovo pokvarena duša?” Njima se odgovara: “To je taj i taj” – I spomenu njegovo najružnije ime s kojim su ga zvali na zemlji. Tako se događa sve dok ne dođu do kapije prvog neba i zatraže dozvolu, ali vrata im se neće otvoriti”. Zatim je Poslanik proučio: “Njima se nebeska vrata neće otvoriti i prije će uže kroz iglene uši proći nego će oni u Džennet ući”. Allah će tada reći: “Pišite ga u knjigu poniženih, a zatim ga vratite na zemlju, jer Ja sam rekao da Sam ljude od zemlje stvorio, da ih u zemlju vraćam i da ću ih ponovo iz zemlje proživjeti”. Duša njegova bit će protjerana sa neba i spojit će se sa tijelom, zatim je izgovorio sljedeće riječi:

“A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, biće kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio”. (Prijevod značenja – El-Hadždž, 31)

Pošto mu se duša vrati u tijelo, on čuje odjeke koraka onih koji odlaze. Zatim mu dođu dva meleka strašnog izgleda, podignu ga i počnu ispitivati: “Ko ti je Gospodar?” a on će reci: “Ah, ah, ne znam”, a meleki će reći: “Koje si vjere?” a on će reći: “Ah, ah, ne znam”, ponovo će oni pitati: “Šta kažeš za čovjeka koji vam je poslan”, ne spominjući njegovo ime, neko će reći “Muhammed” “Ah, ah, ne znam”, odgovorit će on, “ali sam čuo ljude da su o tome govorili.” Oni će tada reći: “Ne znaš i nisi htio da znaš”, glas sa visine će povikati: “Laže on, pripremite mu mjesto u Džehennemu, otvorite vrata njegova, neka do njega dopre vrućina džehennemaska i smrad”, Kabur će se stisnuti tako da će kosti mimo kosti prolaziti. Pojavit će se čovjek ružnog i strašnog izgleda, u ružnoj odjeći, smrad će iz njega udarati, i reći će mu: “Teško tebi sa tvojiim zlom, ovo je dan koji ti je obećan”. On će povikati: “A ko si ti što mi donosiš ovu strašnu vijest?” A on će reći: “Ja sam tvoje loše djelo. Bogami, kad god si uradio loše djelo ono te je udaljilo od pokornosti Allahu, a ubrzalo tvoj put ka neposlušnosti, i Allah te je kaznio.” Zatim će mu dovesti čovjeka koji je slijep, gluh i nijem, u ruci će imati kandžiju od željeza. Kad s njom udari u brdo, pretvori ga u prašinu. Udarit će ga tako da će od njega ostati samo prašina. Zatim će ga Allah povratiti u prvobitno stanje, ovaj će ga udariti drugi put. On će tada jaukati, tako da će ga čuti sve osim ljudi i džina. Zatim će mu otvoriti vrata Džehennema i pripremiti ležaj od vatre. On će tada povikati: “Moj Allahu, odgodi Sudnji dan!”

Izvor: عبد الله بن أحمد العلاف الشيخ الغامدي – من القبر إلى الجنة

Obrada: Religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Kakvu boju poprima tijelo u kaburu, i koja je zadaća zelene muhe kada ga osjeti

Kroz kakve faze tijelo prolazi u kaburu… Mejit u kaburu prođe kroz nekoliko faza u …

error: Oo !!