Dedzal Sudnji Dan
DedzalSudnjiDan

Gdje se Dedžal nalazi sada?

Prvo ćemo navesti hadis u kojem se spominje kazivanje o Džessasi

Hadis koji je zabilježen u Muslimovom Sahihuod Fatime bint Kajs, r.a, koja kaže: “Čula sam Vjerovjesnikovog glasnika kako viče: ‘zajednički namaz!’ Otišla sam u džamiju i klanjala sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s, a bila sam u prvom safu žena. Kada Allahov Poslanik, s.a.v.s, završi namaz, smijući se sjede na mimber i reče: ‘Neka svako ostane na svom mjestu’, a onda nastavi:’ Znate li zbog čega sam vas okupio?’ ‘Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju’, odgovoriše, a on reče: ‘Tako mi Allaha, ja vas nisam okupio ni radi želje, niti radi straha, nego sam vas okupio da vam kažem o Temim ed-Dariju koji je bio kršćanin. On je došao, dao prisegu, primio islam i nešto mi ispričao, što je u duhu onoga o čemu sam vam već govorio, o Mesihu Dedžalu. Ispričao mi je da se sa još trideset ljudi iz plemena Lahm i Džuzam ukrcao u lađu. Sa njima su se mjesec dana poigravali valovi na moru da bi, na kraju, pred akšam, sa lađom pristali uz obalu jednog ostrva, sjeli u čamce i iskrcali se na ostrvo. Kada su se iskrcali, srela ih je jedna kosmata životinja koja je imala obilatu dlaku na sebi tako da joj nisu mogli raspoznati prednji od zadnjeg dijela tijela.

Ugledavši je upitaše: ‘Šta si ti?’ ‘Ja sam Džessasa.’ ‘A šta je to Džessasa?’ upitaše. Ona reče. ‘Idite do onoga čovjeka u samostanu, on željno očekuje vijesti od vas.

‘Pošto nam spomenu čovjeka, mi se rastavismo od nje iz bojazni da je šejtan. Požurili smo sve dok nismo ušli u samostan, kad u njemu najkrupniji čovjek koga smo ikada vidjeli… Ruke mu iznad vrata vezane ogromnim lancima, a koljena i nožni članaci u željezim okovima. Rekosmo: ‘Teško tebi, ko si ti?’ ‘Vi pretpostavljate ko sam ja, nego me obavjestite o tome ko ste vi?’ ‘Mi smo Arapi’, rekoše. Ukrcali smo se u lađu i krenuli. Zatekli smo se na moru kada se uzbrkalo. Talasi su se s nama poigravali mjesec dana, a onda su nas donijeli pored obale ovog ostrva gdje smo se i usidrili. Sjeli smo na čamce i iskrcali se na ostrvo. Na njemu smo sreli životinju koja je kosmata tako da joj se ne raspoznaje prednji od zadnjeg dijela tijela. Ugledavši je mi smo joj rekli: ‘Teško tebi, šta si ti?’ ‘Ja sam Džessasa’, odgovorila je. ‘A šta je to Džessasa’, upitasmo je, a ona reče:’ Idite do onoga čovjeka u samostanu, on sa nestrpljenjem očekuje vijesti od vas.’ Krenuli smo brzo prema tebi u strahu, jer nismo sigurni da nije šejtanica.

On reče: ‘Obavjestite me o palmama Bejsana.’ Rekosmo: ‘Šta te to o njima zanima?’ ‘Pitam vas o njegovim palmama, da li rađaju?’ upita on. ‘Da, rađaju’, rekosmo mu. On reče: ‘Uskoro više neće rađati’ ‘Obavijestite me o Taberijskom jezeru!’ Rekosmo: ‘Šta te o njemu zanima?’ ‘ Zanima me da li u njemu ima vode?’ reče on.’ Da, u njemu ima puno vode’, odgovorismo mi. On reče: ‘Njegova voda će uskoro presušiti, a obavijestite me o vrelu Zugar’, ponovo će on. ‘A šta te o njemu zanima,’ upitasmo mi. ‘Zanima me imali u njemu vode i da li je stanovnici koriste za zalijevanje?’ upita on.’ Da, u njemu je puno vode i stanovnici je koriste za navodnjavanje,’ rekosmo mi. On tada reče: ‘A obavijestite me o Vjerovjesniku pouzdanom, šta je uradio?’ ‘Napustio je Mekku i nastanio se u Jesribu,’ odgovorismo mi. ‘Jesu li se Arapi borili protiv njega,’ upita on. ‘Jesu,’ odgovorismo. ‘A šta je učinio sa njima,’ ponovo će on. ‘On je Arape koji su mu bili blizu pobijedio i oni su mu se pokorili,’ rekosmo, a on će na to: ‘To se znači, već dogodilo!’ ‘ Jeste, dogodilo se’, rekosmo mi, a on će na to: ‘Za njih će biti dobro, ukoliko mu se pokore,’ reče.

‘A sad ću vas obavijestiti o sebi. Ja sam Mesih. Uskoro će mi biti dozvoljeno da izađem i ja ću izaći. Putovat ću po Zemlji i neću ostaviti nijedno naselje, a da u njega, u roku od četrdeset dana ne uđem, osim Mekke i Tajibe (Medine). U ta dva grada mi je zabranjen ulazak. Kada god budem pokušao da uđem u jedan od njih ispred mene će se pojaviti melek sa sabljom i odbiti me od njega. Na svakom prilazu prema tim gradovima će biti meleki koji će ih čuvati.’

Allahov Poslanik, s.a.v.s, je tada udarivši svojim štapom o mimber rekao: ‘Ovo je Tajiba, ovo je Tajiba! (tj. Medina) Jesam li vam o tome govorio?’ ‘Jesi’, odgovoriše ljudi, a Vjerovjesnik, s.a.v.s, reče: ‘Drago mi je da se Temimova priča poklapa sa onim što sam vam ja o njemu, i Mekki i Medini pričao. Eto, on je u Šamskom, ili u Jemenskom moru. Ne, ipak je od strane istoka! On je od strane istoka! On je od strane istoka!’ i pokazao je rukom prema istoku.”

Fatima reče: “Ovo sam zapamtila od Allahova Poslanika, s.a.v.s.”

Da li je Dedžal, kojeg je vidio Temim ed-Dari, Ibn Sajjad el-Jehudi?

Ibn Sajjad je jevrejski mladić koji je živio u Medini za vrijeme Muhammeda, s.a.v.s, a imao je neke osobine Dežala. Bavio se sihrom i vračanjem, pa je bio sumnjiv Poslaniku, s.a.v.s, i njegovim ashabima. Međutim, nije ništa objavljeno u vezi sa njim. Imam en-Nevevi kaže: “Kazivanje o Ibn Sajjadu je komplikovano i njegov slučaj je nejasan, ali nema sumnje da je on jedan od lažaca koji su se pojavili. Međutim, ništa nije Poslaniku, s.a.v.s, objavljeno u vezi s njim, pa je Poslanik, s.a.v.s, rekao Omeru, r.a, kada ga je htio ubiti: “Nemaš nikakva dobra u njegovom ubistvu!”[1] Zbog ovoga, mi ćemo se zadovoljiti sa ovim informacijama. Znanje o nejasnoćama koje su u vezi sa pomenutim prepuštamo Uzvišenom Allahu i smatramo da nema štete ako se to ne poznaje, jer se na osnovu toga ne zasniva nikakvo djelo. U svakom slučaju, pa i u ovom da je Dedžal Ibn Sajjad, ili neko drugi, Dedžal je sada zatvoren na određenom mjestu.

Ko je zatvorio Dedžala?

Kaže se da su ga zatvorili meleki, a neke predaje govore da ga je zatvorio Sulejman, a.s. Mi nemamo pouzdanog i tačnog dokaza o tome. Bitno je da je Dedžal uhapšen, da je u određenoj prostoriji čvrsto vezan lancima, te da će biti pušten u već određeno vrijeme.

Gdje se tačno nalazi mjesto u kojem je zatvoren Dedžal?

Mjesto zatvora Dedžala je sigurno negdje na istoku, u oblasti današnjeg Horosana, iz mjesta “Jehudijje Isfahan” (na granici između Rusije i Irana). Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Dedžal će se pojaviti u zemlji na istoku koju zovu Horosan.”U drugom hadisu Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Dedžala će slijediti sedamdeset hiljada Jevreja iz Isfahana, zaogrnutih u ogrtače.”[2]

Hadis koji govori o Džessasi jejasan, pa ga nije potrebno komentarisati, ali ćemo iz njega izvući određene zaključke:

1. Dedžal postoji trenutno, živ je još od poslanstva Muhammeda, s.a.v.s, zatvoren je i čvrsto vezan.

2. Kada bi njegovo mjesto bilo poznato, ne bi se moglo doći do njega, niti ga osloboditi, jer on ima precizan rok kojeg mu je Allah propisao, koji se ne može ni ubrzati ni usporiti.

3. Njegovom će izlasku prethoditi određeni predznaci, od kojih je isušenje Taberijskog jezera, prestanak rađanja palmi u Bej sanu i još neki drugi, koje ćemo poslije objasniti.

4. Mekka i Medina su dva mjesta u koja će biti zabranjen ulazak Dedžalu, također i Kuds, kao što stoji u drugim predajama.

5. Susret sa Dedžalom i razgovor s njim je razlog prelaska na islam Temima ed-Darimija, r.a.

Allah, dž.š, je odredio da raskidanje okova kojima je vezan Dedžal i njegov izlazak iz zatvora bude znak blizine kraja ovoga svijeta. Allah, dž.š, je odredio razloge, predznake i tennin njegovoga izlaska.

Povod izlaska Dedžala

Prokleti Dedžal će se pojaviti pun srdžbe. U rivajetu od Hafse, r.a, kojije vjerodostojan (sahih), se bilježi: “Zaista će Dedžal izaći pun srdžbe” [3]

Okovi u koje je Dedžal okovan neće popustiti zbog njegove srdžbe. On je ljut od momenta njegovog zatvaranja. U drugim predajama hadisa u kojem se spominje kazivanje o Džessasi, se kaže: “Pa je tri puta zastenjao.”[4] Dakle, srdžba koja se spominje nije ništa drugo do znak koji je Allah, dž.š, odredio da bude razlog njegovoga izlaska, kao što Je’džudž i Me’džudž imaju razlog svoga izlaska, a to je da će, kada dođe vrijeme za to, reći: “Sutra ćemo je otvoriti, ako Bog da.” Dakle, kada kažu ako Bog da, uspjet će izaći, a to će se desiti kada Allah, dž.š, bude htio.

Kao što smo spomenuli, Dedžal će se pojaviti poslije osvajanja Istambula, shodno riječima Muhammeda, s.a.v.s: “Nakon izgradnje Kudsa slijedi razaranje Medine, nakon razaranja Medine pojavit će se krvava bitka, nakon krvave bitke slijedi osvajanje Istambula, a nakon osvajanja Istambula izlazak Dedžala.” [5]

Dakle, pojava Dedžala će biti nakon pojave Mehdija, a.s, te nakon nekoliko bitaka koje će on povesti na Arabijskom poluotoku, nakon bitaka sa Perzijancima i Vizantijcima, te nakon osvajanja Istambula. Te bitke će trajati nekoliko mjeseci, kao što smo spomenuli u trećem poglavlju.

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Jeste li čuli za čovjeka koji je upoznao Dedžala?

Hadis prenosi Fatima bintu Kajs r.a: Ona je rekla da je Allahov poslanik s.a.w.s sjeo …

error: Oo !!