Ovo je mjesto na kojem bi se trebao pojaviti Mehdi kojeg ćemo svi slijediti

Nije u pitanju Saudijska Arabija

Pitanje:

Da li se prenosi neki hadis koji spominje mjesto pojave Mehdija?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, a zatim:

Zaista se prenose neki hadisi o tome ali oni nisu vjerodostojni.Prenosi Ahmed u svom Musnedu od S’erika a on od Ali b. Zejd od Ebi Kulabe od Sevbana da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik: „Kada budete vidjeli crne zastave koje de se pojaviti iz Horosana, prikljuate in? se (crnim zastavama), jer, doista, to je Allahov halifa mehdi”.

Ovaj hadis prenose i Ibn Macae i Hakim u Mustedraku od Sufjana a on od Halida el-Hazza, od Ebi Kulabe, od Ebu Esma, od Sevbana Allah bio njime zadovoljan da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: „Pojavide se crne zastave iz pravca zapada koji de se boriti protiv vas (sljedbenici tih zastava) borbom kakvom se niko nije borio (tj. velika borba)”, -zatim je spomenuo negto – potom reee: „Kada ga budete vidjeli dajte mu prisegu na vjernost pa makar puzedi po snijegu, zaista je on Allahov halifa Mehdi”.

Ali ništa od ovoga nije vjerodostojno.

Prenosi se u drugim predajama da ee pojava Mehdija biti u Mekki, ali i to nije vjerodostojno, i nije vjerodostojan nijedan hadis po pitanju preciziranja mjesta pojave Mehdija.

A najvjerodostojnije gto je preneseno po pitanju Mehdija jeste ono gto prenosi Bejheki u „Ed-Delailu”, Halal i drugi od Muhammeda b. timejr, od Hammada b. Jahja, od Sufjana, od Amra da ga je obavjestio Ebu Ma’bed da je e’uo Ibn Abbasa kako kaže: „ja se nadam da neće nestati dunjaluka sve dok Allah ne pogalje jednog mladida od nas – ehlul-bejt koji nije dotakao fitne (nerede) a niti su ga neredi dotakli, pa kao ‘fto je sa nama otpo&o ovu stvar (vjeru) nadam se da ce je sa nama i zapečatiti”.

Kaže Ebu Ma’bed: rekao sam Ibn Abbasu: „Vaše stariješine nisu mogli ponijeti tu stvar, a vaša omladina to želi i iščekuje?!!«, reče Ibn Abbas: „Allah čini što hoće«.

Čuo sam Muhammeda b. Umejra da kaže: čuo sam Hammada b. Jahja da je rekao: reko mi je imam Ahmed b. Hanbel: „Pitao sam Abdur-Rahmana b. Mehdija koji je najispravniji hadis o pojavi Mehdija?« reče on: „Najvjerodostojnije o tome po mom mišljenju je hadis koji prenosi Ebu Ma’bed od ibn Abbasa. Ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim i Ibn Kesir u knjizi El-bidaje ven-nihaje.

Neki učenjaci su za hadise o Mehdiji rekli da su čak mutevatir (ispravne predaje koje prenosi veliki broj ljudi) ali to nije ispravno. Dok s druge strane, te hadise su ocijenili ispravnim učenjaci kao što su Sufjan Sevri, Ukajl, ibn Hibban E1-Busti, Hattabi, Bejheki, Kurtubi, Suhejli historičar, Ibn Tejmijje, Ibn Kajjim, Sujuti i Ibn Hadžer E1-Hejtemi.

Grupa učenjaka je te hadise zapisala u njihovim knjigama, čak su naslovili posebna poglavlja o tim hadisima kao što je Ebu Davud u svom Sunenu naslovio: „Prva knjiga o Mehdiju« i u njemu naveo 13 hadisa.

Zatim imam Tirmizija je naslovio poglavlje o onome što je preneseno o Mehdiju, i o njemu spominje tri hadisa, zatim Ibn Madže u Sunenu, Ebu Nuajm Esfehani u posebnoj knjizi o Mehdiju, zatim su o tome pisali Sehhavi, Sujuti, San’ani i Ševkani.

A Allah najbolje zna

Odgovorio: uvaženi šejh Abdul-Aziz Tarifi

Izvor: http://www.altarefe.comicntiftawa/323

Prijevod: Menhedzcom (°reprint” članka od 5. maja 2015. god)

Fusnote:
[1] Prenosi ga Ahmed (21882). [2] Ibn Madže (4084).

Menhedž

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

DA LI JE ISPRAVAN NAMAZ OSOBE KOJA NOSI OVO NA SEBI?

Da li je ispravan namaz osobe koja nosi hamajliju PITANJE: Da li je ispravan namaz …

error: Oo !!