Dova Kada Puse Vjetar
DovaKadaPuseVjetar

Dova kada puše jak vjetar. Allah kada šalje narodu vjetar ukazuje na nekoliko stvari

Vjetar je jedan od Allahovih ajeta – kosmičkih kevnijeta

Kur’an i Sunet ukazuju da je vjetar od Allahovih ajeta – kevnijeti (kosmičkih), kojima ukazuje na nekoliko stvari:

1 – Vjetrom Allah upozorava ljude ne bi li se vratili Njemu, i kažnjava njime narode koji su poricali ono što je Allah objavio preko svojih Poslanika.

Kaže uzvišeni: “I spomeni brata Adovog, kada je narod svoj u Ahkafu opominjao – a bilo je prije njega i poslije njega poslanika: ‘Obožavajte samo Allaha, ja, zaista, strahujem da ćete biti u mukama na Velikom danu. Oni su odgovorili: ‘Zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš. Neka se, eto, ostvare prijetnje tvoje ako istinu govoriš’”.

I kad ugledaše oblak na obzorju, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: ‘Ovaj nam oblak kišu donosi’ – Ne to je ono što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi’.

A kakav je to bio vjetar: “koji voljom Gospodara svog, sve ruši. I ujutro su se vidjele samo nastambe njihove; tako Mi kažnjavamo narod grešni”. (Prevod ajeta od 21 do 25 iz sure Al-Ahqaf)

I kaže Uzvišeni: “I narod Ada nije vjerovao, – pa kakve su bile kazna Moja i opomene moje?! Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao, i ljude dizao, kao da su palmina stabla isčupana, i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje?!” (prevod ajeta od 18 do 21 iz sure Al-Qamer).

Kaže Uzvišeni: “Semud i Ad su Smak svijeta poricali, pa je Semud uništen glasom strahovitim, a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim, kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio, i vidiš li da je iko od njih ostao?” (Prevod ajeta od 4 do 8iz sure El-Haqqa).

2 – Vjetrom Allah spušta svoju milost i njime pomaže svoje pokorne sljedbenike:

Kaže Uzvišeni: “I Mi smo dali da mu služi (riječ je o Sulejmanu): vjetar – koji je prema zapovijedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio”.(Prevod 36 ajeta iz sure Sad)

“A Sulejmanu smo podčinili – vjetar” (Prevod 12 ajeta iz sure Saba).

Rekao je Poslanik: “Pomognut sam vjetrom – koji je puhao sa istoka u bici Al-Handek, a uništen je narod Ada vjetrom – koji je puhao sa zapada” (Hadis bilježi hadis Buharija:1035).

3 – Vjetar sa sobom nosi zlo za koje ljudi ne znaju šta se iza njega krije:

Kaže Uzvišeni: “I o narodu Ada, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra, pored čega god je prošao, nista nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio” (prevod ajeta od 41 do 42 iz sure Ad-Dariyat). “I kad ugledaše oblak na obzorju, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: ‘Ovaj nam oblak kišu donosi’ – Ne to je ono što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi”. (Prevod ajeta od 21 do 25 iz sure Al-Ahqaf)

4 – Vjetar je od Allahovih ajeta – kevnijeti (kosmičkih), On njime zastrašuje srca ljudi – koja se boje Allaha, jer ima ljudskih srca koja ne reaguju na Allahove ajete i opomene, koliko god ih On opominjao. Zato kaže Uzvišeni: “Mi ih zastrašujemo, ali njima to samo povećava ionako veliko bezvjerstvo” (Prevod 60 ajeta iz sure Al-Isra).

Srca ljudi su takva da se ponekad zastraše i time probude iz nemara i zaborava prema Allahu , zato kaže Uzvišeni: “A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: “Kome je od vas ova učvrstila vjerovanje?” Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje, i oni se raduju. A što se tiče onih čija su srca bolesna, ona im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje već imaju, i oni kao nevjernici umiru” (Prevod 124 I 125 ajeta iz sure At-Tawba).

5 – Kako se ponašao Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, kada bi vidio i osjetio da puše jak vjetar:

Kada bi se uskovitlao jâk vjetar, Poslanik a.s. bi učio: “Allahu moj, molim Te za njegovo dobro i dobro onoga što je u njemu i što on donosi, i utječem Ti se od njegovog zla, i zla u njemu i onoga što on donosi”.

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ne propustite proučiti noćas dovu za sticanje nafake i otklanjanje brige i tuge

Zamolimo dragog Allaha da nas učini od onih koji će od halal zarade da žive …

error: Oo !!