Jeste li ikada saznali za ovaj veliki predznak Sudnjag dana? „Ja sam Mesih, još malo pa će mi se dozvoliti da se oslobodim i pojavim!“

Jᴇsᴛᴇ ʟɪ ɪᴋᴀᴅᴀ sᴀᴢɴᴀʟɪ ᴢᴀ ᴏᴠᴀᴊ ᴠᴇʟɪᴋɪ ᴘʀᴇᴅᴢɴᴀᴋ Sᴜᴅɴᴊᴇɢᴀ ᴅᴀɴᴀ?
Jᴇᴅɴᴇ ᴘʀɪʟɪᴋᴇ Aʟʟᴀʜᴏᴠ Pᴏsʟᴀɴɪᴋ Mᴜʜᴀᴍᴍᴇᴅ s.ᴀ.ᴠ.s. ᴘᴏᴢᴠᴀᴏ ᴊᴇ ᴀsʜᴀʙᴇ ᴅᴀ ᴏsᴛᴀɴᴜ ɴᴀ ᴍᴊᴇsᴛᴜ ɴᴀ ᴋᴏᴊᴇᴍ sᴜ ᴋʟᴀɴᴊᴀʟɪ…
I ɴᴀsᴛᴀᴠɪᴏ ; Tᴇᴍɪᴍ ᴇᴅ – Dᴀʀɪ ᴊᴇ ʙɪᴏ ᴋʀšᴄ̌ᴀɴɪɴ ᴘᴀ ᴊᴇ ᴘʀɪᴍɪᴏ Isʟᴀᴍ ɪ ɪsᴘʀɪᴄ̌ᴀᴏ ᴍɪ ᴊᴇ ᴘʀɪᴄ̌ᴜ ᴏ Dᴇᴅᴢ̌ᴀʟᴜ ɪsᴛᴏ ᴏɴᴀᴋᴏ ᴋᴀᴋᴏ sᴀᴍ ᴠᴀᴍᴀ ᴊᴀ ɪsᴘʀɪᴄ̌ᴀᴏ!
Uᴋʀᴄᴀᴏ sᴇ ɴᴀ ʙʀᴏᴅ sᴀ 30. ʟᴊᴜᴅɪ ɪ ᴠᴀʟᴏᴠɪ sᴜ sᴇ ɴᴊɪᴍᴀ ᴘᴏɪɢʀᴀᴠᴀʟɪ ᴍᴊᴇsᴇᴄ ᴅᴀɴᴀ, ᴘᴏᴛᴏᴍ sᴜ ᴘʀɪsᴛᴀʟɪ ɴᴀ ᴊᴇᴅɴᴏ ᴏsᴛʀᴠᴏ ᴘʀᴇᴅ ᴢᴀʟᴀᴢᴀᴋ sᴜɴᴄᴀ , ᴛᴜ ɪʜ ᴊᴇ ᴅᴏᴄ̌ᴇᴋᴀʟᴀ ᴢᴠɪᴊᴇʀ, ᴅʟᴀᴋᴀᴠᴀ ᴢ̌ɪᴠᴏᴛɪɴᴊᴀ, Đᴇsᴀsᴀ, ᴋᴏᴊᴀ ɪᴍ ᴊᴇ ʀᴇᴋʟᴀ: Nᴀʀᴏᴅᴇ ɪᴅɪᴛᴇ ᴅᴏ ᴏɴᴇ ᴋᴜᴄ́ᴇ ᴛᴀᴍᴏ ᴊᴇ ᴄ̌ᴏᴠᴊᴇᴋ ᴋᴏᴊɪ ᴠᴀᴍ ᴢ̌ᴇʟɪ ɴᴇšᴛᴏ ʀᴇᴄ́ɪ.
Pᴏᴢ̌ᴜʀɪʟɪ sᴍᴏ ᴅᴏ ᴋᴜᴄ́ᴇ ɪ ᴢᴀᴛᴇᴋʟɪ ɴᴀᴊᴠᴇᴄ́ᴇɢ ᴄ̌ᴏᴠᴊᴇᴋᴀ ɴᴀ sᴠɪᴊᴇᴛᴜ.

Oᴋᴏᴠᴀɴ ᴜ ʟᴀɴᴄᴇ ɪ ᴢᴀᴠᴇᴢᴀɴɪʜ ʀᴜᴋᴜ ɴᴀ ᴠʀᴀᴛᴜ, ɪᴢᴍᴇđᴜ sᴛᴏᴘᴀʟᴀ ɪ ᴋᴏʟᴊᴇɴᴀ ᴍᴜ ᴊᴇ ᴢ̌ᴇʟᴊᴇᴢᴏ.
Dᴇᴅᴢ̌ᴀʟ ɪʜ ᴊᴇ ᴜᴘɪᴛᴀᴏ ᴏᴅʀᴇđᴇɴᴀ ᴘɪᴛᴀɴᴊᴀ ᴀ ᴏɴɪ ᴏᴅɢᴏᴠᴀʀᴀʟɪ…
A ᴢᴀᴛɪᴍ ʀᴇᴋᴀᴏ: Jᴀ sᴀᴍ Mᴇsɪʜ, ᴊᴏš ᴍᴀʟᴏ ᴘᴀ ᴄ́ᴇ ᴍɪ sᴇ ᴅᴏᴢᴠᴏʟɪᴛɪ ᴅᴀ sᴇ ᴏsʟᴏʙᴏᴅɪᴍ ɪ ᴘᴏᴊᴀᴠɪᴍ.
Iᴄ́ɪ ᴄ́ᴜ ᴢᴇᴍʟᴊᴏᴍ ɪ ɴᴇᴄ́ᴇ ᴏsᴛᴀᴛɪ ɴɪ ᴊᴇᴅɴᴏ sᴇʟᴏ ᴀ ᴅᴀ ɴᴇ sᴛɪɢɴᴇᴍ ᴜ ɴᴊᴇɢᴀ ᴢᴀ 40. ɴᴏᴄ́ɪ, ᴏsɪᴍ ᴜ Mᴇᴋᴜ ɪ Mᴇᴅɪɴᴜ.
Nᴀ sᴠɪᴍ ᴘʀɪʟᴀᴢɪᴍᴀ ᴄ́ᴇ sᴛᴀᴊᴀᴛɪ ᴍᴇʟᴇᴄɪ sᴀ sᴀʙʟᴊᴀᴍᴀ ᴋᴏᴊɪ ᴄ́ᴇ ᴍᴇ ᴏᴛᴊᴇʀᴀᴛɪ!
Zɴᴀᴊᴛᴇ ᴜᴠᴀᴢ̌ᴇɴɪ ᴄ̌ɪᴛᴀᴏᴄɪ ᴅᴀ ᴄ́ᴇ ᴏᴠᴏ ʙɪᴛɪ ᴠᴇʟɪᴋᴀ ғɪᴛɴᴀ- sᴍᴜᴛɴᴊᴀ.
– Pᴏᴊᴀᴠɪᴛ ᴄ́ᴇ sᴇ sᴀ Isᴛᴏᴋᴀ, ɪᴢ Hᴏʀᴏsᴀɴᴀ.(Isғᴀʜᴀɴ ɪᴢ ᴏʙʟᴀsᴛɪ Yᴇʜᴜᴅɪᴊᴀ)
(Fᴇᴛʜ ᴜʟ Bᴀʀɪ 13/91.)

– Nᴊᴇɢᴏᴠɪ sʟᴊᴇᴅʙᴇɴɪᴄɪ ᴄ́ᴇ ʙɪᴛɪ:
Jᴇᴠʀᴇᴊɪ, ɴᴇᴀʀᴀᴘɪ, ᴛᴀᴛᴀʀɪ, ɪ ᴅʀ.ʀᴀsᴇ ʟᴊᴜᴅɪ.
– Nᴇᴜᴋɪ ᴅᴢ̌ᴀʜɪʟɪ ʙᴇᴅᴜɪɴɪ, ᴢᴀᴛɪᴍ ɴᴇᴜᴋᴇ ᴢ̌ᴇɴᴇ ɪᴛᴅ.
– Bɪᴄ́ᴇ ᴄ́ᴏʀᴀᴠ ᴜ ᴊᴇᴅɴᴏ ᴏᴋᴏ, ᴀ ɴᴀ ᴄ́ᴇʟᴜ ᴄ́ᴇ ᴍᴜ ᴘɪsᴀᴛɪ Kᴀғɪʀ – ɴᴇᴠᴊᴇʀɴɪᴋ, šᴛᴏ ᴄ́ᴇ sᴠᴀᴋɪ ᴠᴊᴇʀɴɪᴋ ᴢɴᴀᴛɪ ᴘʀᴏᴄ̌ɪᴛᴀᴛɪ ʙᴇᴢ ᴏʙᴢɪʀᴀ ʙɪᴏ ᴘɪsᴍᴇɴ ɪʟɪ ɴᴇ!
– Sᴀ ɴᴊɪᴍ ᴄ́ᴇ ʙɪᴛɪ ᴅᴢ̌ᴇɴɴᴇᴛ ɪ ᴠᴀᴛʀᴀ, ʀɪᴊᴇᴋᴀ ᴠᴏᴅᴇ, ʙʀᴅᴏ ʜʟᴊᴇʙᴀ,..
-Nᴇʙᴜ ᴄ́ᴇ ɴᴀʀᴇᴅɪᴛɪ ᴅᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋɪšᴀ ɪ ᴏɴᴀ ᴄ́ᴇ ᴘᴀᴅᴀᴛɪ, ᴀ ᴢᴇᴍʟᴊɪ ʙɪʟᴊᴇ ᴘᴀ ᴄ́ᴇ ᴏɴᴏ ɴɪᴄ́ɪ.
– Sʟɪᴊᴇᴅɪᴛ ᴄ́ᴇ ɢᴀ ᴅᴜɴᴊᴀʟᴜᴄ̌ᴋᴇ ʀɪᴢɴɪᴄᴇ, ᴘᴜᴛᴏᴠᴀᴛ ᴄ́ᴇ ᴢᴇᴍʟᴊᴏᴍ ᴠᴇʟɪᴋᴏᴍ ʙʀᴢɪɴᴏᴍ.
– Bᴏʀᴀᴠɪᴛ ᴄ́ᴇ ɴᴀ ᴢᴇᴍʟᴊɪ 40. ᴅᴀɴᴀ, ᴏᴅ ᴋᴏᴊɪʜ ᴊᴇ ᴊᴇᴅᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴏ ɢᴏᴅɪɴᴀ, ᴅʀᴜɢɪ ᴋᴀᴏ ᴍᴊᴇsᴇᴄ, ᴛʀᴇᴄ́ɪ ᴋᴀᴏ sᴇᴅᴍɪᴄᴀ, ᴀ ᴏsᴛᴀʟɪ ᴅᴀɴɪ ᴋᴀᴏ ɴᴀšɪ ᴅᴀɴɪ.
Pᴏᴢᴠᴀᴄ́ᴇ ʟɪᴊᴇᴘᴏɢ ᴍʟᴀᴅɪᴄ́ᴀ ᴘᴀ ɢᴀ ᴘᴏᴘᴏʟᴏᴠɪᴛɪ ᴘᴏ ᴘᴏʟᴀ sᴀʙʟᴊᴏᴍ, ᴘᴀ ᴄ́ᴇ ɢᴀ ᴘᴏɴᴏᴠᴏ ᴘᴏᴢᴠᴀᴛɪ ᴀ ᴏɴ ᴄ́ᴇ ᴍᴜ ᴅᴏᴄ́ɪ ᴏᴢᴀʀᴇɴᴀ ɪɴᴀsᴍɪᴊᴀɴᴀ ʟɪᴄᴀ.
(Mᴜsʟɪᴍ 18/61)

Rᴇᴄ́ɪ ᴄ́ᴇ ᴊᴇᴅɴᴏᴍ ʙᴇᴅᴜɪɴᴜ:
Kᴀᴅᴀ ʙɪʜ ᴛɪ ᴘʀᴏᴢ̌ɪᴠɪᴏ ᴏᴄᴀ ɪ ᴍᴀᴊᴋᴜ, ʙɪ ʟɪ ᴘᴏᴠᴊᴇʀᴏᴠᴀᴏ ᴅᴀ sᴀᴍ ᴛɪ ᴊᴀ Gᴏsᴘᴏᴅᴀʀ?
Sᴠᴀᴋᴀᴋᴏ ʙɪʜ ʀᴇᴄ̌ᴇ!
Pᴀ ᴄ́ᴇ ᴅᴠᴀ šᴇᴊᴛᴀɴᴀ ᴜ ʟɪᴋᴜ ᴏᴄᴀ ɪ ᴍᴀᴊᴋᴇ ᴘʀᴏɢᴏᴠᴏʀɪᴛɪ:
Sɪɴᴇ, sʟɪᴊᴇᴅɪ ɢᴀ ᴢᴀɪsᴛᴀ ᴊᴇ ᴏɴ ᴛᴠᴏᴊ Gᴏsᴘᴏᴅᴀʀ.(Bᴜʜᴀʀɪ 13/101)
Kᴀᴋᴏ sᴇ ᴢᴀšᴛɪᴛɪᴛɪ?
– Čᴠʀsᴛᴏ sᴇ ᴅʀᴢ̌ᴀᴛɪ Isʟᴀᴍᴀ ɪ ᴅᴢ̌ᴇᴍᴀ’ᴀᴛᴀ
– Sᴛᴀʟɴᴏ ᴛʀᴀᴢ̌ɪᴛɪ ᴜᴛᴏᴄ̌ɪšᴛᴇ ᴏᴅ Dᴇᴅᴢ̌ᴀʟᴀ, ᴜ ᴅᴏᴠᴀᴍᴀ ᴏ ɴᴀ ᴢᴀᴅɴᴊᴇᴍ ᴛᴇšᴇʜᴜᴅᴜ ᴘʀɪᴊᴇ ᴘʀᴇᴅᴀᴊᴇ sᴇʟᴀᴍᴀ,
(Bᴜʜᴀʀɪ 2/317)
– Uᴄ̌ᴇɴᴊᴇ 10. ᴘʀᴠɪʜ ɪ 10.ᴢᴀᴅɴᴊɪʜ ᴀᴊᴇᴛᴀ sᴜʀᴇ Eʟ Kᴇʜғ ɴᴀᴘᴀᴍᴇᴛ.
(Mᴜsʟɪᴍ 459)

– Aᴋᴏ sᴇ ᴍᴏᴢ̌ᴇ ɴᴀsᴛᴀɴɪᴛɪ ᴜ Mᴇᴋᴜ ɪ Mᴇᴅɪɴᴜ ᴜ ᴋᴏᴊᴇ ᴏɴ ɴᴇᴄ́ᴇ ᴍᴏᴄ́ɪ ᴜᴄ́ɪ.
Kᴀᴢ̌ᴇ Aʟʟᴀʜᴏᴠ Pᴏsʟᴀɴɪᴋ Mᴜʜᴀᴍᴍᴇᴅ s.ᴀ.ᴠ.s Kᴏ ᴄ̌ᴜᴊᴇ ᴢᴀ Dᴇᴅᴢ̌ᴀʟᴀ ɴᴇᴋᴀ ʙᴊᴇᴢ̌ɪ ᴏᴅ ɴᴊᴇɢᴀ, ᴛᴀᴋᴏ ᴍɪ Aʟʟᴀʜᴀ, ᴄ̌ᴏᴠᴊᴇᴋ ᴄ́ᴇ ᴍɪsʟɪᴛɪ ᴏ sᴇʙɪ ᴅᴀ ᴊᴇ ᴍᴜ’ᴍɪɴ, ᴀ ᴘᴏᴄ́ᴇᴛ ᴄ́ᴇ sʟɪᴊᴇᴅɪᴛɪ Dᴇᴅᴢ̌ᴀʟᴀ.
(Hᴀᴋɪᴍ ᴜ Mᴜsᴛᴇᴅʀᴇᴋᴜ 2/368)
Uʙɪᴛ ᴄ́ᴇ ɢᴀ Issᴀ ᴀ.s., ᴅᴇᴅᴢ̌ᴀʟ ᴄ́ᴇ ɪᴄ́ɪ ᴘʀᴇᴍᴀ Bᴇᴊᴛ ᴜʟ Mᴀϙᴅɪsᴜ, ᴀ Issᴀ ᴀ.s. ᴄ́ᴇ ɢᴀ sʀᴇsᴛɪ ᴜ ᴍᴊᴇsᴛᴜ ᴢᴠᴀɴᴏᴍ Lᴜᴅᴅ, ᴋᴀᴅᴀ ɢᴀ Dᴇᴅᴢ̌ᴀʟ ᴜɢʟᴇᴅᴀ ᴛᴏᴘɪᴛ ᴄ́ᴇ sᴇ ᴋᴀᴏ šᴛᴏ sᴇ ᴛᴏᴘɪ sᴏ.
Issᴀ ᴀ.s.ᴄ́ᴇ ᴍᴜ ʀᴇᴄ́ɪ “IMAM ZA TEBE UDARAC KOJI NEĆU PROPUSTITI”
ᴘʀᴀᴛɪᴛ ᴄ́ᴇ ɢᴀ ɪ ᴜᴅᴀʀɪᴛɪ ᴋᴏᴘʟᴊᴇᴍ ɪ ᴘᴏʀᴀᴢɪᴛɪ ɴᴊᴇɢᴏᴠᴇ sʟᴊᴇᴅʙᴇɴɪᴋᴇ, ᴘʀɪᴅʀᴜᴢ̌ɪᴛ ᴄ́ᴇ ᴍᴜ sᴇ sᴠɪ ᴠᴊᴇʀɴɪᴄɪ ɪ ᴜʙɪᴊᴀᴛɪ ɪʜ, sᴠᴇ ᴅᴏᴋ ᴅʀᴠᴏ ɪ ᴋᴀᴍᴇɴ ɴᴇ ᴘʀᴏɢᴏᴠᴏʀᴇ:

“O Mᴜsʟɪᴍᴀɴᴜ ᴏ Aʟʟᴀʜᴏᴠ ʀᴏʙᴇ ᴇᴠᴏ Jᴇᴠʀᴇᴊᴀ ɪᴢᴀ ᴍᴇɴᴇ, ᴅᴏđɪ ɪ ᴜʙɪᴊ ɢᴀ, ᴏsɪᴍ ᴅʀᴠᴇᴛᴀ ɢᴀʀϙᴀᴅ – ᴠᴜᴄ̌ɪᴛʀɴ, ᴏɴᴏ ᴊᴇ ᴅᴏɪsᴛᴀ ᴊᴇᴠʀᴇᴊsᴋᴏ ᴅʀᴠᴏ.
(Fᴇᴛʜ ᴜʟ Bᴀʀɪ 13/91-92).
Dᴀ̃ ɴᴀs Aʟʟᴀʜ sᴜʙʜᴀɴᴇʜᴜ ᴠᴇ ᴛᴇ’ᴀʟᴀ sᴀᴄ́ᴜᴠᴀ ғɪᴛɴᴇ ᴄ́ᴏʀᴀᴠᴏɢ Dᴇᴅᴢ̌ᴀʟᴀ.
Aᴍɪɴ Yᴀ Rᴀʙʙɪ….

Autor teksta: Husein Meša

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Predznak Sudnjeg dana kojeg danas jasno svi gledamo svojim očima

Hadis o malobrojnosti muslimana i izbjeglicama Sevban, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu …

error: Oo !!