UcenjeZaImamom
UcenjeZaImamom

Da li se uči za imamom u namazu?

Učiti za imamom, da ili ne?

Muktedija neće slijediti imama u učenju na kijamu svejedno da li se radilo o namazima u kojima imam uči naglas ili u sebi.
Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: „A kada se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani“.
Od Ebu Hurejre, r. a., se prenosi da je ovaj ajet objavljen povodom učenja muktedija u namazu za Poslanikom, a. s. Slično predanje bilježi i El-Bejheki.
Pored kur’anskog ajeta, hanefijski pravnici svoj stav argumentiraju i sahih hadisom koji bilježi Muslim od Katade, r. a., a koji prenosi da je Allahov Poslanik, a. s., objašnjavajući ashabima na koji način se obavlja namaz, kazao: “Kada krenete obavljati namaz, poravnajte safove.

Potom neka neko od vas bude imam. Kada on izgovori tekbir i vi to učinite, a kada kaže: ‘Gajril magdubi alejhim veled-dalin’, vi recite “amin!” Allah će vam to uslišati…. A kada on bude učio vi šutite!” U drugom sahih hadisu Ebu Hurejre, r. a., prenosi da je Poslanik, a. s., kazao:

“Imam je postavljen da se slijedi. Kada on izgovori tekbir i vi to učinite, a kada on uči Kur’an vi šutite.” Također, u sahih predanju koje bilježe Et-Tahavi, Ed-Darekutni, El-Bejheki, Ibn ebi Šejba i drugi od Džabir ibn Abdullah, r. a., da je Allahov Poslanik, a. s., rekao: “Kada neko od vas klanja namaz u džematu imamovo učenje dovoljno je za njega.”
Ashabi nisu, kako je to zabilježeno u brojnim predanjima, učili Kur’an kad su klanjali za imamom. Malik b. Enes u El-Muvatta’u bilježi od Nafi’a da je Abdullah ibn Omer bio upitan da li je potrebno učiti u namazu kad je neko muktedija pa je odgovorio:

“Kada neko od vas klanja za imamom, imamovo učenje je dovoljno za njega. A kada klanja sam tada neka uči Kur’an.” Nafi’ dodaje: “Abdullah ibn Omer nije učio u namazu kad je klanjao iza imama.” Ebu Vail prenosi da je Abdullah ibn Mes’ud, r. a., bio upitan o učenju iza imama u namazu, pa je odgovorio: “Šuti kada se uči.
Uistinu postoje određene radnje u namazu za koje je dovoljno da ih imam učini umjesto vas.” Usto, Muslim bilježi da je Zejd ibn Sabit bio upitan o učenju za imamom pa je kazao: “Ne treba ništa učiti za imamom!” Predanja sa sličnim sadržajem prenose se od: Ebu Hurejre, Abdullaha ibn Abbasa, Ebu Derdaa, r. a.
Ovakvo mišljenje zastupali su Ebu Hanife, Ebu Jusuf, Muhammed eš-Šejbani i njihovi sljedbenici. Muhammed eš-Šejbani kaže: “Nije potrebno ništa učiti kada se klanja za imamom.”
Većina islamskih učenjaka smatra da muktedija nije obavezan učiti Kur’an na kijamu bez obzira da li se radilo o namazima u kojima imam uči naglas ili u sebi, među ove spadaju i učenjaci hanbelijske i malikijske pravne škole.

dzematdonjevukovije.org

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

PRIČITAJTE TUŽNO PISMO DIDA KOJEM, JEDINI, SIN GODINAMA NE DOLAZI ZA BAJRAM

NESUĐENI KURBAN (Pismo sinu) Selam alejk sine. Evo bogami projde i zadnji dan Hadži bajrama …

error: Oo !!