UcenjeZaImamom
UcenjeZaImamom

Da li se uči za imamom u namazu?

Učiti za imamom, da ili ne?

Muktedija neće slijediti imama u učenju na kijamu svejedno da li se radilo o namazima u kojima imam uči naglas ili u sebi.
Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: „A kada se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani“.
Od Ebu Hurejre, r. a., se prenosi da je ovaj ajet objavljen povodom učenja muktedija u namazu za Poslanikom, a. s. Slično predanje bilježi i El-Bejheki.
Pored kur’anskog ajeta, hanefijski pravnici svoj stav argumentiraju i sahih hadisom koji bilježi Muslim od Katade, r. a., a koji prenosi da je Allahov Poslanik, a. s., objašnjavajući ashabima na koji način se obavlja namaz, kazao: “Kada krenete obavljati namaz, poravnajte safove.

Potom neka neko od vas bude imam. Kada on izgovori tekbir i vi to učinite, a kada kaže: ‘Gajril magdubi alejhim veled-dalin’, vi recite “amin!” Allah će vam to uslišati…. A kada on bude učio vi šutite!” U drugom sahih hadisu Ebu Hurejre, r. a., prenosi da je Poslanik, a. s., kazao:

“Imam je postavljen da se slijedi. Kada on izgovori tekbir i vi to učinite, a kada on uči Kur’an vi šutite.” Također, u sahih predanju koje bilježe Et-Tahavi, Ed-Darekutni, El-Bejheki, Ibn ebi Šejba i drugi od Džabir ibn Abdullah, r. a., da je Allahov Poslanik, a. s., rekao: “Kada neko od vas klanja namaz u džematu imamovo učenje dovoljno je za njega.”
Ashabi nisu, kako je to zabilježeno u brojnim predanjima, učili Kur’an kad su klanjali za imamom. Malik b. Enes u El-Muvatta’u bilježi od Nafi’a da je Abdullah ibn Omer bio upitan da li je potrebno učiti u namazu kad je neko muktedija pa je odgovorio:

“Kada neko od vas klanja za imamom, imamovo učenje je dovoljno za njega. A kada klanja sam tada neka uči Kur’an.” Nafi’ dodaje: “Abdullah ibn Omer nije učio u namazu kad je klanjao iza imama.” Ebu Vail prenosi da je Abdullah ibn Mes’ud, r. a., bio upitan o učenju iza imama u namazu, pa je odgovorio: “Šuti kada se uči.
Uistinu postoje određene radnje u namazu za koje je dovoljno da ih imam učini umjesto vas.” Usto, Muslim bilježi da je Zejd ibn Sabit bio upitan o učenju za imamom pa je kazao: “Ne treba ništa učiti za imamom!” Predanja sa sličnim sadržajem prenose se od: Ebu Hurejre, Abdullaha ibn Abbasa, Ebu Derdaa, r. a.
Ovakvo mišljenje zastupali su Ebu Hanife, Ebu Jusuf, Muhammed eš-Šejbani i njihovi sljedbenici. Muhammed eš-Šejbani kaže: “Nije potrebno ništa učiti kada se klanja za imamom.”
Većina islamskih učenjaka smatra da muktedija nije obavezan učiti Kur’an na kijamu bez obzira da li se radilo o namazima u kojima imam uči naglas ili u sebi, među ove spadaju i učenjaci hanbelijske i malikijske pravne škole.

dzematdonjevukovije.org

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ako posjeduješ ove osobine, onda si džennetlija:

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Najbolji ljudi …

error: Oo !!